Privacy policy

Droomparken-blog.nl spant er zich blijvend voor in dat de inhoud van de webpagina geregeld wordt geactualiseerd, wordt aangevuld en zo nodig wordt gewijzigd. Ondanks de daarbij te betrachten zorg kunnen zich in de inhoud van de wegpagina onvolledigheden en/of onjuistheden voordoen.

Droomparken-blog.nl verleent op geen enkele wijze de garantie of zegt op geen enkele wijze toe dat de inhoud van de webpagina volledig en juist is. Zo kan de inhoud van de webpagina zoals hiervoor gedefinieerd afwijken van de realiteit. Hetzelfde geldt voor de inhoud van webpagina’s van derden die op enigerlei wijze aan de webpagina van Droomparken-blog.nl is verbonden c.q. gekoppeld.

Droomparken-blog.nl beschouwt de inhoud van haar webpagina als een werk in de zin van de Auteurswet. Dat betekent dat aan derden niet het recht toekomt om de inhoud van de webpagina, evenals onderdelen daarvan, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Droomparken-blog.nl. Kennisname van de inhoud van de webpagina is enkel bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.